Core Android Programming 14,500 บาท, 5 วัน Inc. VAT

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอย์ได้อย่างมืออาชีพในระยะเวลาอันสั้น โดยเน้นในภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เรียนทำ workshops เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถต่อยอดกลับไปพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองได้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษาอะไรมาก่อนก็ได้ อาทิเช่น C/C++, JAVA, C#, PHP, VB หรือแค่รู้จัก If, Then, Else, Function. แต่หากไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถเรียนได้หรือไม่สามารถปรึกษา อาจารย์ดูก่อนได้ครับ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.
วันธรรมดา : วันที่ 27 - 31 ม.ค. 2563สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co
*เนื้อหาโดยสรุป
 • Material Design
 • Fragment & ViewPager
 • Kotlin programming for android
 • REST Client HTTP requests with Retrofit
 • Database (Sqlite & Remote such as MySql, SQLServer)
 • JSON/XML Feed
 • Thread Management with AsynTask
 • Image Loader with Picaso & Glide
 • HTTPS/SSL
 • New Permission Request in Android Oreo 8.0
 • Support Phone and Tablet
 • ActionBar/AppCompat/TabLayout
 • Toolbar
 • SlideMenu - DrawerLayout Navigation
 • Optimized CustomListView and RecyclerView
 • Google Place Integration
 • Camera/Gallery Integration
 • Uploading File
 • Google Map V2 2016
 • Location Based API
 • Drawing Map Direction
 • Integate Google Map Navigation
 • Google StreetView Integration
 • Chart/Graph view
 • Submit to Play Store

แนะนำหลักสูตร


ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf) | (.zip)ภาพตัวอย่าง Workshops
หลักสูตร Core Android Applications Developmentภาพบรรยากาศบางส่วนของหลักสูตร Core Android Programming


สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co

สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุขเนื้อหาโดยละเอียด
หัดใช้เครื่องมือและเริ่มพัฒนาแอปที่มี User Interface ด้วยวิธีพิมพ์สด (ไม่มีลากวาง)
 1. สอนการใช้ Android Studio แบบมืออาชีพ
  • การติดตั้ง และ การแก้ไขปัญหาระหว่างการติดตั้ง
  • หลักการทำงานของ Build Configuration (Gradle)
  • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในการ new project ครั้งแรก
   • Gradle Method not Found
   • Multiple Dex Files
   • Not found Google Play Services
   • Not found Theme
  • การแชร์หน้าจอด้วย Vysor แอป
 2. เข้าใจโครงสร้าง Project และรูปแบบการพัฒนาแอปด้วย Android Studio
  • โครงสร้างของ Android Project (src, res, manifest, asset, libs., gradle and etc.)
  • เรียนรู้การทำงาน Android Application แบบต่างๆ เพื่อเลือกใช้ให้ถูกกับงาน
   • Activity Application
   • Service
   • Broadcast Receiver Application
   • Content Provider Application
 3. เริ่มทำ Workshop ที่ครอบคลุมเนื้อหา
  • สร้าง Class Activity อย่างถูกหลัก (คลาสที่ควบคุมวัฏจักรของ View หน้าจอหนึ่งหน้าจอ)
  • สร้าง UI ด้วยการหัดเขียนทั้งแบบ XML Layout and Kotlin Layout เพื่อแก้ไขหน้าตาตอน Runtime
  • เข้าใจความแตกต่างของ View, ViewGroup and Layout ในระดับ Advanced
  • การโหลด Custom Font แบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การโหลด Material Design Theme ด้วย AppCompat และ 3rd Party Libraries
  • การใช้ ID แบบธรรมดา และแบบประสิทธิภาพสูง ด้วย Reusable IDs
  • การเขียน Application Configuration ที่ชื่อ AndroidManifest.xml
  • การ Bind Widgets
  • การ Set Widget Event Listener
  • การทำ ObjectAnimator แบบมืออาชีพเพื่อให้โปรแกรมดูมีสีสันมากขึ้น
  • เข้าใจ Android Activity's Life Cycle และ Best Practice ในการวางโค้ด
  • เข้าใจ MVC และ Delegation Design Pattern และ Singleton, Delegated Methods
  • การวิเคราะห์ Error Log ด้วย LogCat และ Log Filter อย่างมีประสิทธิภาพ
เขียน User Interface ที่ซับซ้อนมากขึ้น พร้อมเชื่อมต่อฐานข้อมูลในแบบต่างๆ
 1. เริ่มทำ Workshop ที่ครอบคลุมเนื้อหา
  • เรียนเขียน Layouts และ SubLayouts หลายๆ แบบ อาทิเช่น
   • RelativeLayout, LinearLayout, FrameLayout, ScrollView
   • Optimized Custom ListView + Efficient Adapter แนว Magazine
   • RecyclerView - Another Advanced Version of CustomListView
   • หลักการเขียน Style (CSS for Android)
   • การทำ Shadow and Shape เพื่อทำให้แอปพลิเคชันดู Professional
  • การสร้างหลายๆ หน้าจอ(Activity) และการสื่อสารด้วย Intents
   • การดักจับอีเว้นท์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ ด้วย Activity Delegation Methods
   • การสั่งเปิดหน้าโปรแกรมแบบมี Transition Effects ตัวอย่างเช่น Fading Effect
   • การส่งค่าไปมาระหว่าง Activity ด้วย Intent ทั้งแบบผ่าน Extra และ URI
  • Pure Activity
  • FragmentActivity
  • AppCompactActivity
  • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Standard API กับ AppCompat API
 2. การเชื่อมต่อ SQLite Database ในแบบ Enterprise Solution
  • หลักการขอ Persistent Data Storages
   • Preference, File, SQLite and Network Data Storage
   • การสร้าง และดักจับวัฏจักรของ Database
   • การเชื่อมต่อ และบริหารข้อมูลแบบ ORM (Object-Relational Mapping)
   • เข้าใจข้อจำกัดของ SQLite Database และเทคนิตที่ใช้แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ
   • การใช้งานเครื่องในการ Import/Export Database
   • การใช้ SQLite Unix CommandLines
   • การใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์หรือสร้างโครงสร้าง Sqlite Database
   • การแก้ไขปัญหาการ Import Database ที่ไม่ใช่ UTF-8
 3. การปรับแต่ง User Interface ให้ดู Professional มากขึ้น
  • Slide Menu แบบ Facebook (DrawerLayout)
  • การติดตั้ง ActionBar, TabLayout และ Toolbar
  • การติดตั้ง AppCompactActivity
  • Advanced Custom Toolbar
เชื่อมต่อ Networks (HTTP, HTTPS), Webservice, Thread, Android Fragment
 1. (ทำต่อ) Workshop 2# Advanced AuthenDemo ที่ครอบคลุมเนื้อหา
  • การเชื่อมต่อ Remote Server ด้วย Http Get และ Post Method แบบประสิทธิภาพสูง
   • เรียนรู้การเชื่อมต่อ Internet ทั้งแบบ HTTP GET/POST
   • การจัดการกับปัญหาเรื่อง Self-Sign SSL
   • เรียนรู้การใช้ Preference เพื่อบันทึกข้อมูลแบบ Key-Value Pair
   • เขียนเชื่อมต่อกับ WebService with Rest JSON Protocol
   • การใช้เครื่องมือในการทดสอบและวิเคราะห์ Webservice
 2. เรียนการส่งข้อมูลแบบ Parcelable
 3. การทำ Slide Menu เหมือน facebook
 4. การใช้งาน Youtube Google API
  • หลักการทำงานของ Background Service และการสร้าง Service เพื่อให้โปรแกรมยังคงทำงานต่อได้ถึงแม้ปิดหน้าจอไปแล้ว
   • การสร้าง Thread และ AsyncTask เพื่อรันงาน background
 5. การดึงข้อมูลในแบบ JSON format ซึ่งผ่าน Webserver ที่ติดต่อกับ MySQL, DB2, Oracle
  • การใช้ JSON/GSON Paser
  • เทคนิคในการทำให้การ feed ข้อมูลทำได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการกับเรื่อง NewLine และ Special Characters
 6. การทำ Advanced Custom ListView
  • การทำ Layout
  • การเขียน List Adapter
  • การใช้ 3rd party library ในการทำ Asynchronous Image Loader
  • การปรับจูนเรื่อง animation ให้ดูเป็นมืออาชีพ
 7. เจาะลึกเนื้อหาเกี่ยวกับ Fragment
  • Fragment คืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไร
  • การสื่อสารและควบคุม UI ภายในตัว Fragment เอง
  • การสื่อสารและควบคุม UI ภายในตัว Fragment จาก Activity
  • การสื่อสารและควบคุม UI ภายของ Activity จาก Fragment
  • การสื่อสารและควบคุม UI ระหว่าง Fragments
การติดตั้ง Google MapAPI V2.0 และระบบค้นหาแบบ GeoCoding และ Reverse GeoCoding
 1. Workshop CM Google Map Demo ที่ครอบคลุมเนื้อหา
  • การติดตั้ง Google Play services
  • การขอ Google Map key
  • การสร้าง Self-Sign Certificate พร้อมหลักการ Private/Public Key
  • การแสดงแผนที่ผ่าน Fragment แบบเจาะลึก
   • การดักจับพิกัดที่เปลี่ยนแปลง การ animate และ zoom แผนที่
   • การทำ Custom Marker Point
   • การเปลี่ยนสีหรือภาพของ Marker
   • การกำหนดรูปแบบพื้นผิวของ Google Maps
  • การวาดภาพ Polygon ตามพิกัดบนแผนที่
  • การคำนวณหาพื้นที่ตารางเมตรใน Polygon
  • การสร้าง Polyline และ การดัก Events
  • การทำ Google StreetView
  • การเชื่อมต่อกับ Google Map Navigation หรือ ระบบนำทาง
  • การจำลองพิกัดและข้อมูลต่างๆ ผ่าน Android Simulator
 2. การค้นหาสถานที่ และพิกัดเป้าหมาย ด้วยเทคนิค GeoCoding และ Reverse GeoCoding
  • การค้นหาพิกัด Lat, Long ด้วย GeoCoding
  • การค้นหาชื่อสถานที่จากพิกัด ด้วย Reverse GeoCoing
 3. การค้นหาและแสดงเส้นทางด้วย Google Direction บน Google MapView V2
  • การเชื่อมต่อ Google Direction Server
  • การ Parsing Direction Data in JSON format
  • การวาด PolyLine บนแผนที่โดยใช้ข้อมูลพิกัดที่โหลดมา
การสร้างกราฟ แสดงผลจากฐานข้อมูล
 1. การแสดงกราฟในรูปแบบต่างๆ
  • line
  • bar
  • pie
  • bubble
  • candlestick
 2. การ Dragging and Animations
 3. การนำข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบกราฟ
การ Optimize Application และการนำขึ้น Android Market
 1. เก็บตกเนื้อหาที่อาจจะยังมีข้อสงสัย อาทิ
  • การใช้ Intent เพื่อสั่งเปิด API ต่างๆ อาทิ Social App. Browser, SMS และ อื่นๆ
  • Advanced ADB Command Lines
  • และอื่นๆ
 2. การทำพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สามารถรันบนเครื่องหลากหลายรุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้ง API และ Look & Feel ด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้
  • 9. Patches
  • การทำ State Button
  • การปรับแต่ง Gradle
  • การทำ ASO (App Search Optimization)
  • การทำ Image Scaling หลายๆ แบบ
  • การทำ Android Lint เพื่อค้นหาจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแบบ Compile-Time
  • DIP (Device Independent Pixel)
 3. การทดสอบแอปพลิเคชั่นบน Real Device และ ทำ Android Installation File (.APK)
  • การสร้าง KeyStore
  • ขั้นตอนการ Sign Application แบบเจาะลึกเพื่อสามารถเขียนเป็น script file ได้
  • การสมัคร Android Developer Program
  • Pattern การทดสอบแอปพลิเคชันก่อนนำขึ้น Android Market แบบมาตรฐาน
  • Security พื้นฐานก่อนนำขึ้น
 4. Q&A และ มอบใบประกาศนียบัตรจากบริษัท CodeMobiles
More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : เพื่อให้การอบรม Android มีประสิทธิภาพสูงสุด, ผู้เข้าอบรมควรศึกษาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษาอะไรก็ได้ อาทิเช่น C/C++, JAVA, C#, PHP, VB หรือแค่รู้จัก If, Then, Else, Function.

ตารางการอบรม

Cost : 14,500 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/product
Tanakorn Ngamvittayachaisakool
Developer, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Ramkhamhaeng University
- Bachelor's Degree in Computer Science

รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCodeFollow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.