CodeMobiles On-site Training Services

บริการอบรมถึงสถานที่ (บริษัท,สถาบัน หรือ องค์กร ของท่าน) บริษัทโค้ดโมบายส์ จำกัด เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในการเข้ามาอบรมที่บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด ไม่ว่าจะเรื่องวันเวลา หรือ การเดินทางต่างๆ ในการอบรม เราจึงมีบริการรับอบรมถึงสถานที่ (On-site Training Service) ด้วยการบริการแบบ On-site Training Service ลูกค้าได้ประโยชน์มากมาย อาทิเช่น
1) สามารถนัดวันเวลาในการอบรม โดยไม่กระทบกับงานภายในองค์กรของท่าน
2) มีความประหยัดมากกว่าเมื่อองค์กรของท่านมีผู้เข้าอบรม 5 คน ขึ้นไป
3) อาจารย์สามารถสอนและให้คำปรึกษาโปรเจคของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
4) ในกรณีที่จำเป็น ท่านสามารถขอเลือนวันหรือเวลาในการอบรมได้
5) สามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการสอนได้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

Customers / ลูกค้า

หลักสูตรที่เปิดอบรม

ANDP01 : Core Android Applications Development

iOS01 : Core iOS Application Development with Swift

Intensive Illustrator for Mobile App.

Intensive UX/UI for Mobile App.


หมายเหตุ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่ +(66)81-359-9468, +(66)87-676-0813-14Instructor
Chaiyasit Tayabavorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Master's Degree in Computer Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/productSubscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.