การที่เราจะทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสักตัวนึงบน iOS หรือ Android คุณจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษา Java (สำหรับ Android) หรือภาษา Objective-C หรือ Swift (สำหรับ iOS) ซึ่งโครงสร้างของภาษาในการเขียนทั้งสอง Platform นี้จะต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากและใช้เวลาพอสมควรในการที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถรันได้ทั้งบน iOS และ Android (รวมทั้งบน Windows ด้วย) แต่ Xamarin นั้นจะทำให้ประหยัดเวลาตรงส่วนนี้ไปได้มาก เพราะจะเป็นการเขียนครั้งเดียวด้วยภาษา C# ที่ทำงานบน .Net Framework แปลง Code ที่เขียนด้วย C# ให้สามารถ Compile ด้วยภาษา Java และ Object-C หรือ Swift เพื่อที่จะให้แอพที่เขียนด้วย C# นั้นสามารถทำงานได้เหมือนกันกับการเขียนด้วยภาษา Java, Objective-C หรือ Swift นั่นเอง สั้นๆก็คือ เขียน C# อย่างเดียวใช้งานได้ทุก Platform

Customers / ลูกค้า


Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kidsอบรมเขียนแอพ Androidอบรมเขียนแอพ iPhoneอบรม UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.